Ban Chi Ủy

                                                  BAN CHI ỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY MINH
                                                                        NĂM HỌC 2013 - 2014
  Họ và tên

Chu Thị Hạnh

 Chức vụ

            Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

 Năm sinh

           1964

 Quê quán

             Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

 Trú quán

            Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam

 Nhiệm vụ                   

                     Quản lý chung         

 Trình độ đào tạo

 

                   Cao đẳng sư phạm tiểu học               

 Thành tích nổi bật

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

 


 Họ và tên

Nguyễn Thị Kim Dung         

 Chức vụ

      Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng

 Năm sinh

1973

 Quê quán

      Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội       

 Trú quán

Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam

 Nhiệm vụ                

Quản lý chuyên môn

 Trình độ đào tạo

 

        Cao đẳng sư phạm tiểu học 

Thành tích nổi bật

         Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 


 Họ và tên

      Tống Thị Bích Huyền       

 Chức vụ

Chi ủy viên 

 Năm sinh

1968

 Quê quán

     Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam   

 Trú quán

   Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam

  Nhiệm vụ

           Dạy lớp 2

 Trình độ đào tạo

 

            Đại học Sư phạm tiểu học

Thành tích nổi bật

            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


 
Comments