Theo giáo viên       THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2013 - 2014 (THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)Thứ Buổi Tiết Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A    4B 4C 5A 5B 5C


2


Sáng
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Thể dục TĐ-KC TĐ-KC Thể dục Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật
3 Thể dục T.Việt T.Việt Mĩ thuật Tập đọc Âm nhạc Tập đọc TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC Tập đọc Toán Thể dục Toán Toán Tập đọc
4 T.Việt Đạo đức Đạo đức T.Việt Tập đọc Tập đọc Âm nhạc TĐ-KC Toán Đạo đức Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Toán
                                 

Chiều
1 T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh Toán (CK) Toán (CK) Toán (CK) Toán (CK) Tin học Toán (CK) Toán (CK) T.Anh Toán (CK) KT (CK) T.Việt KHọc(CK)
2 Toán Toán T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TD (CK) T.Việt ĐĐức(CK) Tin học T.Việt T.Việt Toán T.Việt
3 T.Việt T.Anh Toán Toán Toán Toán Toán L.Chữ T.Anh L.Chữ L.Chữ Tin học L.Chữ Toán L.Chữ Toán
3
Sáng
1 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Thể dục KChuyện KChuyện Mĩ thuật Toán Toán T.Anh LT&C LT&C Thể dục LT&C Chính tả
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt KChuyện Thể dục Toán Toán Mĩ thuật Chính tả T.Anh Toán Toán LT&C Thể dục LT&C
3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Thể dục Chính tả Chính tả Mĩ thuật LT&C T.Anh KChuyện Toán Toán Thể dục
4 Đạo đức Thủ công Thủ công Đạo đức Chính tả Chính tả Chính tả Tập đọc TNXH TNXH Toán T.Anh Khoa học KChuyện Đạo đức Toán
                                 

Chiều
1 Toán Toán Toán Toán TĐọc (CK) T.Đọc(CK) TĐọc (CK) T.Anh TĐọc (CK) TĐọc(CK) KC (CK) TD (CK) MT (CK) T.Anh KC (CK) KC (CK)
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán T.Anh Tin học Toán Toán KT (CK) ÂN (CK) TD (CK) T.Anh Toán Toán
3 L.Chữ L.Chữ T.Anh L.Chữ T.Việt T.Việt Toán Tin học L.Chữ T.Việt Toán MT (CK) ÂN (CK) T.Anh T.Việt T.Việt
4
Sáng
1 Âm nhạc T.Việt T.Việt T.Việt Thể dục LT&C LT&C LT&C LT&C T.Anh T.Anh Kể chuyện Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
2 T.Việt Âm nhạc T.Việt T.Việt LT&C Thể dục Toán Tập viết Toán T.Anh Tập đọc T.Anh Toán Toán Toán Toán
3 T.Việt T.Việt Âm nhạc Toán Toán Toán Thể dục T.Anh Tập viết LT&C Toán Tập đọc T.Anh TL Văn TL Văn TLVăn
4 Toán Toán Toán Thủ công Đạo đức Đạo đức Đạo đức T.Anh Thủ công Toán TLVăn Toán TL Văn T.Anh Khoa học Đạo đức
                                 

Chiều
1 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán T.Anh Toán (CK) TNXH(CK) Tin học KHọc(CK) KHọc(CK) T.Anh ÂN (CK) TD (CK) ĐLý (CK)
2 Toán Toán Toán T.Anh T.Việt L.Chữ Toán Toán Toán TD (CK) T.Việt T.Việt Tin học MT (CK) ÂN (CK) KT (CK)
3 T.Việt T.Việt T.Việt Toán T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh Toán L.Chữ Tin học TD (CK) MT (CK) Toán
5
Sáng
1 T.Việt Thể dục T.Việt T.Việt Mĩ thuật Tập viết Tập viết Toán Thể dục Tập viết LT&C TLVăn LT&C Toán T.Anh LT&C
2 T.Việt T.Việt Thể dục T.Việt Tập viết Mĩ thuật Toán T.Anh Toán Toán Thể dục Toán Đạo đức LT&C LT&C Lịch sử
3 Toán T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Mĩ thuật Chính tả T.Anh Chính tả Khoa học Thể dục Toán Lịch sử Toán Thể dục
4 Thủ công Toán Toán TNXH Chính tả Chính tả Chính tả TNXH Chính tả T.Anh Mĩ thuật LT&C Địa lý Khoa học Lịch sử Khoa học
                                 

Chiều
1 T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán ÂN (CK) Tin học Toán (CK) ĐĐức (CK)  KHọc(CK) Toán T.Anh Toán (CK)
2 T.Việt T.Anh Toán Toán Toán Toán Toán ÂN (CK) Tin học TD (CK) ĐLý (CK) ĐLý (CK)  KT (CK) T.Việt T.Anh T.Việt
3 Toán Toán L.Chữ T.Việt L.Chữ T.Anh L.Chữ TCông(CK) Tự học ÂN (CK) LSử (CK) Toán Toán L.Chữ T.Anh L.Chữ
6
Sáng
1 Mĩ thuật T.Việt T.Việt Thể dục Toán Toán Toán Toán T.Anh Toán TLVăn TLVăn T.Anh Toán Toán Âm nhạc
2 T.Việt Mĩ thuật T.Việt T.Việt TLVăn TLVăn TLVăn Thể dục T.Anh TLVăn Âm nhạc Khoa học T.Anh TLVăn TLVăn Toán
3 T.Việt T.Việt Mĩ thuật Âm nhạc Thủ công Thủ công Thủ công TL Văn TLVăn TNXH T. Anh Lịch sử TL Văn Địa lý Địa lý T. Anh
4 TNXH TNXH TNXH T.Việt TNXH TNXH TNXH Đạo đức Đạo đức Thủ công Toán Kĩ thuật Lịch sử Đạo đức Kthuật TLVăn
5 SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT

Chiều
1 Toán (CK) Toán (CK) Toán (CK) Toán (CK) Toán T.Anh T.Việt TNXH(CK) Toán (CK) Toán Tin học Toán (CK) Toán (CK)  KHọc(CK)  KHọc(CK) T.Anh
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh Toán Toán T.Việt T.Việt T.Việt Tin học T.Việt T.Việt Toán Toán T.Anh
3 T.Anh VSMT VSMT VSMT VSMT VSMT VSMT VSMT VSMT VSMT Tự học VSMT VSMT VSMT VSMT T.Anh
7 Sáng                                                                                 Sinh hoạt chuyên môn
Comments