Đạt chuẩn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT TRÌNH ĐỘ CHUẨN

Họ và tên giáo viên

Trình độ

           1- Vũ Thị Quỳ                         

               Trung học Sư phạm

            2- Phạm Thị Lệ Chi

               Trung học Sư phạm

 


Comments