THÔNG TIN HỌC SINH

Trường tiểu học Duy Minh có bao nhiêu lớp? có bao nhiêu học sinh?