Tổ 4 + 5

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ 4,5 

1- Vũ Thị Xuân Hương                

Dạy lớp: 5B         

Tổ trưởng

2- Nguyễn Thị Thanh Tú

Dạy lớp: 4C          

Tổ phó

3- Đàm Thị Thu Hồng

Dạy lớp: 4A         

 

4- Dương Thị Hồng Hạnh

Dạy lớp: 4B         

 

5- Nguyễn Như Nguyệt

Dạy lớp: 5B         

 

6- Trần Thị Hà                    

Dạy lớp: 5C         

 

7- Nguyễn Thị Hồng Vân

Dạy lớp: 4         

 

8- Ứng Thị Lan

Dạy lớp: 1, 2, 3, 5    

 

9- Nguyễn Thị Hồi

Dạy lớp: 1, 2, 4, 5     

 

Comments