Văn bản chỉ đạo

UBND HUYỆN DUY TIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





Số:   124    /GD&ĐT-THCS

V/v tập huấn quản trị Website, bảo mật Email

và sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến

 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Duy Tiên, ngày 19  tháng 11 năm 2013

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.

 

          Thực hiện Công văn số 1623/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 11/11/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tập huấn quản trị Website, bảo mật Email và sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến, Phòng GD&ĐT Duy Tiên chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1/ Tiếp tục củng cố, bổ sung đảm bảo trang thiết bị và đường truyền Internet để sử dụng website, thư điện tử và ứng dụng các phần mềm trên môi trường mạng.

2/ Tích cực cập nhật dữ liệu lên Website của nhà trường theo Quy định tại thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT.

3/ Sử dụng Email của đơn vị với tên miền @hanam.edu.vn đã được Sở GD&ĐT Hà Nam cấp trong việc gửi, nhận thông tin trong nội bộ trường, giữa các nhà trường và giữa nhà trường với Phòng GD&ĐT.

          4/ Tham gia lớp tập huấn quản trị Website, bảo mật Email và sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến của Phòng GD&ĐT Duy Tiên:

          Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ quản lý và 01 giáo viên được phân công quản trị Website, Email của đơn vị tham gia tập huấn. Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn của các trường Mầm non gửi qua Email về tổ Mầm non, các trường Tiểu học gửi qua Email về tổ Tiểu học, các trường THCS gửi qua Email về tổ THCS Phòng GD&ĐT vào ngày 25/11/2013.

          Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 ngày 28/11/2013.

          Địa điểm: Hội trường xã Chuyên Ngoại.

          Trang thiết bị mang theo: Mỗi trường phải có ít nhất 1 máy tính xách tay và 1 USB 3G kết nối Internet, dây nguồn đủ dùng.

Phòng GD&ĐT Duy Tiên yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

* Nơi nhận:

- Các Phó Trưởng phòng (để chỉ đạo);

- Tổ MN, TH, THCS;

- Như trên (thực hiện);

- Lưu VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 Trần Quang Tuyến

ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:19, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:20, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:20, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:20, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:21, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:29, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:21, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
07:40, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
07:44, 23 thg 11, 2013
ĉ
Tiểu học Duy Minh,
20:19, 23 thg 11, 2013
Comments